Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

Regional Environment Office 14 (Suratthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะเจาะจง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

จ้างเก็บตัวอย่างน้ำ

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง