Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

Environmental and Pollution control Office 14 (Surat Thani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อพัฒนาท่าเรือน้ำลึกดอนสัก แห่งที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อพัฒนาท่าเรือน้ำลึกดอนสัก แห่งที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 มิถุนายน 2565
    เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อพัฒนาท่าเรือน้ำลึกดอนสัก แห่งที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)
วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และชุมชน ในพื้นที่ โดยมีการนำเสนอรายละเอียดโครงการฯ ดังนี้
   1. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน
   2.การศึกษาความต้องการขนส่งสินค้าและบทบาทท่าเรือ
   3.ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม การคัดเลือกแนวทางการออกแบบพัฒนาที่เหมาะสม
   4.การออกแบบท่าเรือเบื้องต้นด้านสถาปัตยกรรม
   5.การศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม
   6.การศึกษาสภาพแวดล้อมเบื้องต้น
   ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิด
  จัดโดย กรมเจ้าท่า กองวิศวรรม