Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

Environmental and Pollution control Office 14 (Surat Thani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สนับสนุนวิทยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน

สนับสนุนวิทยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน

วันที่ 23 มิถุนายน 2565
    นายยงยุทธ พนิตอังกูร ผอ. สสภ. 14 (สุราษฎร์ธานี) ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน” ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 300 คน จาก อปท. 184 แห่งทั้งจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    โดยมีหัวข้อสำคัญ อาทิ
    - สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการฯ
    - การดำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    - นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชน
    - การบันทึกข้อมูลเพื่อใช้งานระบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน