Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

Regional Environment Office 14 (Suratthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำพื้นที่วิกฤต บริเวณพื้นที่แม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำพื้นที่วิกฤต บริเวณพื้นที่แม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565

     วันที่​ 4-7​ มกราคม 2565​ เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำพื้นที่วิกฤตภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริเวณพื้นที่แม่น้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 สถานี และจัดส่งตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ณ ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) ต่อไป