Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

Regional Environment Office 14 (Suratthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับฟังการบรรยาย สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ ในหัวข้อ “การบูรณาการด้านการควบคุมมลพิษเชิงรุก”

รับฟังการบรรยาย สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ ในหัวข้อ “การบูรณาการด้านการควบคุมมลพิษเชิงรุก”

       วันที่ 6 มกราคม 2565 ในเวลา 16.00 – 17.30 น. เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ ในหัวข้อ “การบูรณาการด้านการควบคุมมลพิษเชิงรุก” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลโปรแกรม Webex
      โดยร่วมรับฟังภารกิจสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ในการจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การจัดการคุณภาพน้ำ การตรวจบังคับใช้กฎหมาย สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลไกคณะกรรมการระดับชาติขับเคลื่อนการจัดการมลพิษ และความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
       ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้กล่าวบรรยาย โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้สนใจเข้ารับฟัง จำนวนทั้งสิ้น 280 คน