Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

Regional Environment Office 14 (Suratthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 ก.ค. 64

รายงานประจำปี 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

11 พ.ย. 63

รายงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชย และระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4 พ.ย. 63

รายงานสรุการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่2 (เฉพาะโครงการ) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน2 ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

8 เม.ย. 63

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่2

8 เม.ย. 63

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่1

21 พ.ย. 62

รายงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

24 พ.ค. 62

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ(Clean & Green City)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

30 พ.ย. 61

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ(Clean And Green City) ประจำปีงบประมาณ 2559

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1