Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

Regional Environment Office 14 (Suratthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

บทความด้านสิ่งแวดล้อม

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 ก.พ. 65

กฎหมายใหม่การตรวจวัดควันดำของรถยนต์ (พ.ศ. 2565)

16 ส.ค. 64

แนวทางวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

9 มิ.ย. 64

เตาเผาศพกับมลพิษทางอากาศ

11 ม.ค. 64

กฎหมายเกี่ยวกับค่าความเข้มกลิ่น (odour concentration)

2 ต.ค. 63

การบริหารจัดการและควบคุมการระบายน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาพื้นที่ท่องเที่ยวหาดเฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2 ต.ค. 63

บทลงโทษโครงการ EIA

3 ก.ย. 63

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร(CFO)

19 มิ.ย. 63

สถานการณ์ขยะและการจัดการขยะพลาสติกในช่วง COVID-19 ในพื้นที่รับผิดชอบ สสภ.14 (สุราษฎร์ธานี)

จำนวนทั้งหมด 17 รายการ
1 2 3 >